W życiu codziennym borykamy się z różnymi problemami, które trudno wyeliminować lub są kosztowne do usunięcia. Wykorzystując technologię fali uderzeniowej w prosty sposób i niewielkimi kosztami można poradzić sobie np. z ciągle niedrożną kanalizacją lub zanieczyszconymi kanałami wentylacyjnymi. W jakich sytuacjach najprostszy generator fal uderzeniowych GFU-1/15 radzi sobie z problemami opisano poniżej.

Generator fal uderzeniowych GFU-1/15. Można zadać sobie pytanie co to jest fala uderzeniowa. Potocznie kojarzy się z podmuchem, grzmotem, przelatującym samolotem lub materiałami wybuchowymi. W rzeczywistości fala uderzeniowa powstaje podczas silnego wybuchu lub ruchu ciała z prędkością ponaddźwiękową, a w momencie osłabienia rozchodzi się dalej jako fala dźwiękowa. W naszym przypadku generujemy falę uderzeniową w małym urządzeniu o pojemności jednego litra. Długoletnie badania pozwoliły na spełnienie odpowiednich warunków w generatorze GFU-1/15 do zainicjowania ruchu cząsteczek powietrza i wywołania kontrolowanej fali uderzeniowej. Generatory fal uderzeniowych dotychczas nie były stosowane w Polsce i Europie i o ich wykorzystaniu niewiele jest informacji.

Fot. 1 Generator fal uderzeniowych GFU-1/15.
Fot. 1 Generator fal uderzeniowych GFU-1/15

Zasada działania generatora fal uderzeniowych GFU-1/15. Fala uderzeniowa wyzwalana jest za pomocą sprężonego powietrza lub dowolnego, obojętnego gazu zgromadzonego w butli (dwutlenek węgla, argon, dowolna mieszanka gazów technicznych). Sprężone powietrze o ciśnieniu 14 bar uzyskuje się ze zwykłego kompresora po niewielkich przeróbkach. W przypadku gazów sprężonych wykorzystuje się odpowiedni reduktor ciśnienia. Wyzwolenie fali uderzeniowej następuje poprzez ręczne otwarcie zaworu kulowego zabudowanego na głowicy generatora GFU-1/15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fsdfsdf
Fot. 2 Kompresor sprężonego powietrza na ciśnienie 14 bar.

 

Czyszczenie różnej mocy kotłów wodnych i parowych ze szlamów, mułów oraz twardych osadów odkładających się na wewnętrznych ściankach.

Wiele małych kotłowni nie ma stacji przygotowania wody do uzupełniania ubytków w obiegach ciepłowniczych. W wielu przypadkach centralne ogrzewanie pracuje w układzie otwartym, gdzie następuje również odparowanie wody. Okresowe uzupełnianie obiegu wodą o dużej twardości (z sieci wodociągowej) powoduje wytrącanie się szlamów i mułów, a niekiedy twardego kamienia. Zalegające osady wewnątrz kotłów zwiększają zużycie paliwa oraz ryzyko szybszego zużycia się elementów kotłów. Cykliczne płukanie kotłów zabudowanych w domach oraz pomniejszych kotłowniach z wykorzystaniem generatora fal uderzeniowych GFU-1/15 eliminuje tworzenie się na powierzchniach grzewczych po stronie wody twardych osadów. W wyniku wyzwolonej fali uderzeniowej w wodzie następuje intensywne i gwałtowne wzburzenie szlamów i mułów oraz kruszenie twardego kamienia kotłowego. Cyrkulująca woda przez czyszczone kotły wypłukuje wszelkie osady zalegające na ściankach wymiany ciepła. Operacja czyszczenia jest bezpieczna dla ludzi i środowiska. Utrzymując w czystości wewnętrzne powierzchnie kotła zmniejsza się zużycie paliwa oraz ogranicza się ryzyko jego zniszczenia. W wyniku zakamienienia powierzchni grzewczych kotłów może nastąpić lokalne przegrzanie materiału, rozszczelnienie kotła, a w konsekwencji jego wymianę.

fdssdf
Fot. 3 Kocioł wodny 3 MW podczas operacji płukania.

Czyszczenie małej mocy kotłów wodnych i parowych z popiołów od strony spalin.

W wyniku spalania paliw stałych (węgiel, drewno) w kotłach następuje bardzo intensywny proces zabrudzania się powierzchni grzewczych sadzą oraz popiołami. Problem
ten w mniejszym stopniu dotyczy kotłów opalanych olejem lub gazem. W kotłach o mniejszej mocy (do 200 kW) wykorzystuje do czyszczenia generator fal uderzeniowych GFU-1/15. Problem czyszczenia większych kotłów należy rozpatrzyć indywidualnie w zależności od konstrukcji i spalanego paliwa. W tym przypadku stosuje się generatory o większej pojemności. Strzelając falą uderzeniowa do zamkniętej przestrzeni kotła powodujemy wzruszenie pyłu zalegającego na powierzchniach i jego przemieszczenie do kanałów wyczystkowych. Proces czyszczenia nie powoduje zapylenia kotłowni. Każdy kocioł po sezonie grzewczym powinien być gruntownie wyczyszczony od strony spalin. W przypadku eksploatacji kotłów przez cały rok czyszczenie powinno być przeprowadzane dwa razy do roku. W wyniku wyczyszczenia z pyłu kotła od strony spalin minimalizuje się zjawisko korozji postojowej w okresie letnim. Utrzymanie w czystości powierzchni grzewczych powoduje znaczne obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększenie żywotności kotłów. Dzięki zastosowaniu generatora fal uderzeniowych GFU-1/15 można czyścić kocioł będący w gorącej rezerwie lub niepracujący. Kilka strzałów generatorem na czyszczone powierzchnie kotła pozwoli usunąć większość osadów sypkich, polepszając wymianę ciepła oraz zmniejszając koszty paliwa. Fala uderzeniowa nie powoduje żadnego mechanicznego uszkodzenia ścianek. Utrzymując w czystości powierzchnie grzewcze po stronie spalin uzyskuje się duże oszczędności paliwa oraz zmniejsza się zagrożenie zadymienia kotłowni. Czyszcząc kocioł przed odstawieniem na dłuższy okres minimalizuje się ryzyko korozji postojowej.

sfadasd
Fot. 4 Powierzchnie grzewcze kotła o mocy 24 kW nieczyszczonego przez trzy tygodnie.
sdfsdf
Fot. 5 Powierzchnie grzewcze kotła o mocy 24 kW wyczyszczonego falą uderzeniową.

Czyszczenie kominów i kanałów wentylacyjnych.

Większość ludzi nie uświadamia sobie znaczenia utrzymania w czystości komina oraz instalacji nawiewno-wywiewnej w naszej kotłowni. Dopiero nieszczęścia ludzkie spowodowane zaczadzeniem lub zapaleniem się sadzy w kominie obrazują skalę problemów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to my jako użytkownicy kotłów jesteśmy zobowiązani do zlecenia okresowej kontroli i czyszczenia komina oraz ciągów wentylacyjnych firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Z doświadczenia wiem, że nikt tego nie przestrzega. Zanieczyszczony komin jest również przyczyną wzrostu kosztów spalanego paliwa oraz znacznego zapylenia i zadymienia kotłowni. Do utrzymania w czystości komina i ciągów wentylacyjnych wykorzystuje się generator GFU-1/15. Wyzwolona przez niego fala uderzeniowa w przewodzie kominowym lub wentylacyjnym powoduje wzruszenie sadzy i pyłu, który łatwo można usunąć przez wyczystkę. Operację tą przeprowadza się bez konieczności wejścia na dach. Jest bezpieczna dla ludzi i nie powoduje zapylenia kotłowni. Fala uderzeniowa wyzwolona w ograniczonej przestrzeni przewodu spalinowego biegnie na duże odległości. Wykorzystując generator fal uderzeniowych GFU-1/15 praktycznie można czyścić każdy komin spalinowy niezależnie od jego stanu technicznego i wysokości. Operacja czyszczenia jest nieskoplikowana i szybka. Najczęściej czyszczenie komina wykonuje się w tym samym czasie co czyszczenie kotła. Bardzo efektywnie można czyścić za pomocą fali uderzeniowej kanały wentylacyjne o różnym przekroju i kształcie. Własności fali uderzeniowej pozwalają wyczyścić bardzo skomplikowane kanały wentylacyjne o dużych długościach i różnych przekrojach.

dsfsdf
Fot. 6 Wylot zanieczyszczonego komina,
w którym sadza i substancje smoliste
zapalały się średnio raz do roku.
dsfsdf
Fot. 7 Instalacja czyszczenia grzejników.

 

 

 

 

Czyszczenie instalacji CO (Centralnego Ogrzewania) wraz z grzejnikami oraz wymienników o różnej konstrukcji.

Podobnie jak kotły, instalacje centralnego ogrzewania, w tym grzejniki wymagają okresowego czyszczenia ze szlamów i mułów. W wielu przypadkach użytkownicy decydują
się na częściową wymianę instalacji CO, zabudowując drogie urządzenia oraz małej średnicy rury. Łącząc stary i nowy układ wszelkie osady krążą przez wszystkie urządzenia powodując miejscowe problemy z ogrzewaniem. Również w starych instalacjach, niejednokrotnie przerabianych bez żadnych obliczeń przepływowych występują miejscowe niedogrzania. Alternatywą wymiany całej instalacji lub kosztownego chemicznego czyszczenia jest zastosowanie technologii fali uderzeniowej wyzwolonej za pomocą generatora GFU-1/15. Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania można przeprowadzić bez demontażu grzejników. Wielkość instalacji jak i ilość grzejników nie ma większego znaczenia. W wyniku strzelania falą uderzeniowa do poszczególnych grzejników i pionów kruszy się zalegający kamień i wypłukuje się przy niedużym przepływie wody wszelkie szlamy i mułu. W czasie czyszczenia instalacji nie zaobserwowano żadnych mechanicznych uszkodzeń. Bardziej efektywnie czyści się instalację, zdejmując poszczególne grzejniki, w których zalega najwięcej szlamów i mułów oraz produktów korozji. Operację czyszczenia grzejników w niektórych przypadkach można przeprowadzić w mieszkaniu nie powodując zanieczyszczenia pomieszczeń.

Czyszczenie instalacji CWU (Ciepłej Wody Użytkowej) oraz wymienników. 

Jednym z ważniejszych problemów w życiu codziennym jest dostęp do ciepłej wody o dobrej jakości. Podgrzana woda używana do celów komunalnych pobierana z wodociągów pozbawiona jest jedynie wtrąceń mechanicznych. W wyniku podgrzewania nieuzdatnionej wody następuje bardzo gwałtowne wytracanie się osadów na  powierzchniach wymiany ciepła (wymiennikach) oraz w poszczególnych punktach instalacji. W zależności od twardości wody i rozpuszczonych związków proces zabrudzania się   wymienników przebiega z różną intensywnością. Na jakość ciepłej wody ma również wpływ życie biologiczne, które bardzo intensywnie rozwija się przy dobrym natlenieniu i podgrzaniu wody. W dużych miastach ciepła woda podgrzewana jest w wymiennikach zasilanym z sieci miejskiej. W przypadku znacznego zakamienienia wymienników istnieje konieczność podwyższenia temperatury wody wychodzącej z ciepłowni lub zwiększenia przepływu. Takie działania powodują wzrost
kosztów. W tej sytuacji utrzymanie w czystości wymienników CWU powinno być w interesie nie tylko administratora budynku, ale również dostawcy energii cieplnej. Problem tworzenia się kamienia dotyczy również użytkowników podgrzewaczy gazowych tzw. Junkersów. W wyniku znacznego zakamienienia wężownicy wymiennika gazowego zwiększa się ryzyko jej przepalenia i wymiany na nowy. Zakamieniony wymiennik powoduje również większe zużycie gazu przy obniżonej temperaturze ciepłej wody. Okresowo powinny być czyszczone zbiorniki magazynujące ciepłą wodę użytkową. Zaleganie osadów w dolnej części zbiornika powoduje zintensyfikowanie korozji oraz pogorszenie jakości ciepłej wody użytkowej. Podobnie jak instalacje centralnego ogrzewania można wykorzystać falę uderzeniową do usuwania flory bakteryjnej wraz z mułami i osadami zalegającymi w różnych punktach instalacji ciepłej wody użytkowej. Operację płukania można przeprowadzań bez demontażu wymienników.

sada
Fot. 8 Generator GFU-1/15 wykorzystany do płukania baterii JAD-6/50.

Fala uderzeniowa a chemiczne czyszczenie urządzeń.
Dzięki wykorzystaniu zjawiska fali uderzeniowej można wyeliminować lub ograniczyć stosowanie środków chemicznych do czyszczenia wymienników, kotłów i innych urządzeń z osadów i kamienia kotłowego. Zalegające w wymiennikach szlamy, muły oraz cząsteczki stałe najczęściej nie można wypłukać strumieniem wody. Wyzwalając falę uderzeniową w wodzie wzburzamy wszelkie zanieczyszczenia, które przy niewielkim ciśnieniu i przepływie wody są wypłukiwane. W przypadku stosowania czyszczenia chemicznego również możemy stanąć przed problemem osadów, które nie dało się w stu procentach rozpuścić. Dla bardzo zakamienionych wymienników łącząc chemiczne czyszczenie z wykorzystaniem technologii fali uderzeniowej można zaoszczędzić na środkach chemicznych oraz skrócić czas czyszczenia.

Czyszczenie instalacji sanitarnych i deszczowych.
Wykorzystanie technologii fali uderzeniowej w utrzymaniu w drożności instalacji sanitarnych i deszczowych jest bardzo szerokie. Generator GFU-1/15 może zastąpić popularną przez instalatorów spiralę kanalizacyjną. Praca z generatorem w przypadku zatkania się węzłów sanitarnych jest czysta i higieniczna. Skuteczność udrażniania węzłów sanitarnych z wykorzystaniem fali uderzeniowej jest bardzo duża. Wyzwolenie fali uderzeniowej w instalacjach sanitarnych powoduje całkowite wyczyszczenie ścianek plastikowych rur z osadów ograniczających przepływ. Wielokrotnie mamy do czynienie z niedrożną kanalizacją deszczową. Zjawisko to występuje najczęściej przy bardzo intensywnych opadach. Wykorzystując falę uderzeniową w łatwy sposób można poradzić sobie z tym problemem, bez przyjazdu specjalistycznego sprzętu.

Czyszczenie wewnętrznych powierzchni urządzeń i instalacji elektrycznych oraz AKPiA z pyłu i kurzu.

Wielokrotnie urządzenia wchodzące w skład instalacji elektrycznych i AKPiA ulegają uszkodzeniu ze względu na kurz i brud zalegający wewnątrz. Zanieczyszczenia, których w warunkach przemysłowych trudno uniknąć, powodują przegrzanie urządzeń lub ich uszkodzenie. Wykorzystując zjawisko fali uderzeniowej GFU-1/15 skutecznie można usuwać pył i kurz z urządzeń w czasie postoju i na ruchu. Wzruszone falą uderzeniową zabrudzenia łatwo można usunąć odkurzaczem o niedużej mocy. Używając do wywołania fali uderzeniowej argon lub inny gaz techniczny eliminujemy ryzyko zawilgocenia urządzeń. Nie istnieje ryzyko mechanicznego uszkodzenia czyszczonych urządzeń. Generator GFU-1/15 można użyć do czyszczenia rozdzielni elektrycznych, transformatorów, silników, prądnic, generatorów, styczników, serwerowni, podstacji elektrycznych, falowników, komputerów oraz wielu innych urządzeń.

dsf
Fot. 9 Rozdzielnie elektryczne i AKPiA
bezpośrednio zabudowane w strefie dużego
zapylenia.
dfgfdg
Fot. 10 Różne rodzaje generatory fal
uderzeniowych.

 

 

 

 

Podsumowanie.
W życiu codziennym mamy wiele możliwości wykorzystania fali uderzeniowej, która może zastąpić dotychczasowe stosowane urządzenia i metody. Skuteczność fali uderzeniowej została potwierdzona na wielu obiektach. Stosując falę uderzeniową możemy czynności serwisowe uprościć, nie narażając wykonywujących ich pracowników na negatywne działania szkodliwych substancji. W niektórych przypadkach można wyeliminować chemiczne czyszczenie urządzeń. W artykule opisano parę przykładów wykorzystania fali uderzeniowej małym generatorem GFU-1/15. Falę uderzeniowa można wyzwolić innymi generatorami, które mogą być projektowane pod indywidualne potrzeby użytkownika.