Technologia niskotemperaturowego, forsowanego złoża fluidalne NFKS.

W wyniku wieloletnich badań naukowo-technicznych oraz doświadczeń zebranych z eksploatacji różnych konstrukcji kotłów zostały opracowane bardzo efektywne metody spalania paliw stałych w paleniskach opartych o niskotemperaturowe, forsowane złoża fluidalne. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest całkowite dopalenie części palnych w żużlu i lotnym koksiku, jednocześnie poprawiając wskaźniki emisyjne w spalinach oraz sprawność i wydajność kotłów. Technologia oparta o niskotemperaturowe, forsowane złoże fluidalne efektywnie może być realizowana dla nowych kotłów jak i istniejących, zabudowanych w energetyce przemysłowej i komunalnej. Proponowana technologia pozwala realizować spalanie praktycznie dowolnych paliw i odpadów w stosunkowo niskichtemperaturach (800 ÷ 1 000 oC), eliminując powstawanie spieków w złożu.

1.Technologia niskotemperaturowego, forsowanego złoża fluidalne NFKS. 

     W wyniku wieloletnich badań naukowo-technicznych oraz doświadczeń zebranych
z eksploatacji różnych konstrukcji kotłów zostały opracowane bardzo efektywne metody spalania paliw stałych w paleniskach opartych o niskotemperaturowe, forsowane złoża fluidalne. Dzięki zastosowanej metodzie możliwe jest całkowite dopalenie części palnych w żużlu i lotnym koksiku, jednocześnie poprawiając wskaźniki emisyjne w spalinach oraz sprawność i wydajność kotłów. Technologia oparta o niskotemperaturowe, forsowane złoże fluidalne efektywnie może być realizowana dla nowych kotłów jak i istniejących, zabudowanych w energetyce przemysłowej i komunalnej. Proponowana technologia pozwala realizować spalanie praktycznie dowolnych paliw i odpadów w stosunkowo niskich temperaturach (800 ÷ 1 000 oC), eliminując powstawanie spieków w złożu.
Palenisko z klasycznym bąbelkowym złożem fluidalnym charakteryzuje się stosunkowo niedużymi obciążeniami cieplnymi rusztu na poziomie 3 MW/m2 oraz niedużymi prędkościami płynięcia złoża. Proces spalania w klasycznych paleniskach przebiega w przestrzeni złoża fluidalnego. Spalanie nad warstwą fluidalną z uwagi na szybkie wychłodzenie spalin przebiega
w minimalnym stopniu. Cały strumień powietrza podmuchowego do procesu spalania podawany jest pod warstwę fluidalną. Przestrzeń nad warstwą fluidalną oraz ekrany komory paleniskowej wykorzystywane są z niską efektywnością. Istnieje konieczność zabudowy dodatkowych powierzchni wymiany ciepła bezpośrednio zanurzonych w warstwie fluidalnej. W rezultacie paleniska z klasycznym złożem fluidalnym są dużej powierzchni, a zanurzone w warstwie dodatkowe powierzchnie wymiany ciepła narażone są na silną erozję. W klasycznym palenisku fluidalnym następuje duże ryzyko tworzenia się spieków. Zjawisko spiekania cząsteczek warstwy związane jest z krótkotrwałym przestojem płynięcia złoża oraz lokalnym wzrostem temperatury. Klasyczne złoże fluidalne charakteryzuje się wąskim zakresem pracy,
co w większości przypadków dyskwalifikuje go do zastosowania.
Podstawową różnicą pomiędzy klasycznym złożem fluidalnym a proponowanym niskotemperaturowym złożem fluidalnym jest wysoka szybkość (3÷10 m/s) ruchu warstwy – forsowanie złoża. Dodatkowo proces spalania jest prowadzony w całej objętości komory paleniskowej, co gwarantuje wysokie dopalenie części palnych poniżej 1,0 %. Prowadzenie procesu spalania w całej objętości komory paleniskowej pozwala dopalić drobne frakcje paliwa oraz sprzyja utrzymaniu grubszych frakcji w warstwie fluidalnej. W technologii niskotemperaturowego złoża fluidalnego nie ma potrzeby zabudowywać dodatkowych powierzchni grzewczych zanurzonych w warstwie oraz związanych z tym problemów.
W obszarze działania złoża fluidalnego rury ekranowe dodatkowo zabezpieczone są nakładkami antyerozyjnymi, które eliminują jakiekolwiek zjawiska erozji.

Zastosowanie niskotemperaturowego, forsowanego złoża fluidalnego daje poniższe efekty:
– dzięki małym gabarytom rusztu oraz przestrzeni pracy złoża fluidalne można przeprowadzić modernizację lub remont istniejących kotłów, przy stosunkowo niedużych nakładach;
– w porównaniu do klasycznych kotłów ze złożem fluidalnym istnieje możliwość spalania paliw o dużej granulacji. Przykładowo spalając węgiel brunatny maksymalna granulacja paliwa może dochodzić do 50 mm;
– zapewnia wysoką niezawodność pracy złoża fluidalnego z możliwością pracy w szerokim zakresie obciążeń,
W technologii NFKS w złożu fluidalnym następuje zgazyfikowanie paliwa
z niedomiarem powietrza (λ < 1). Wielkość niedomiaru powietrza zależy od wartości opałowej oraz rodzaju spalanego paliwa i może wynosić od λ=0,3 do λ=0,7. Spalanie z dużym niedomiarem powietrza pozwala zmniejszyć gabaryty reaktora oraz ilość powietrza podawanego pod ruszt złoża fluidalnego. Niezbędna ilość powietrza potrzebna do spalania produktów gazyfikacji paliwa oraz dopalenia unosu i lotnego koksiku podawana jest nad złożem fluidalnym. Powietrze wtórne (w ilości do 70 % powietrza do spalania) podawane jest na kilku poziomach
z wytworzeniem wiru, który gwarantuje całkowite i zupełne dopalenie produktów spalania. Obciążenie cieplne rusztu w technologii NFKS w zależności od spalanego paliwa może dochodzić do 15 MW/m2, a więc 5 razy większe od klasycznego złoża fluidalnego.
Technologia NFKS zbliżona jest do cyrkulacyjnego złoża fluidalnego i posiada następujące zalety:
– możliwość zabudowy kotłów z paleniskami NFKS w istniejących gabarytach kotłowni,
– zminimalizowanie zjawiska szlakowania powierzchni grzewczych,
– w porównaniu do klasycznych palenisk rusztowych posiadają lepsze wskaźniki eksploatacyjne,
– nie ma potrzeby stosowania układów rozdrabniania i mielenia paliwa,
– możliwość spalania szerokiego zakresu paliw i odpadów,
– szeroki zakres regulacyjny kotłów NFKS i wysoka stabilność pracy, co pozwala na pracę
z turbinami parowymi,
– niska emisja szkodliwych substancji do otoczenia, w tym NOx oraz SOx ,
– brak potrzeby zabudowy powierzchni grzewczych zanurzonych w warstwie fluidalnej upraszcza konstrukcję, eliminuje problemy erozyjne, ułatwia obsługę paleniska,
– nietworzenie się spieków w warstwie fluidalnej.
Technologię NFKS można stosować do modernizacji istniejących kotłów. W większości przypadków wykorzystywana jest istnieją infrastruktura, bez konieczności jej rozbudowy. Większość aktualnie eksploatowanych kotłów może być zmodernizowanych pod kątem zabudowy złoża fluidalnego.
Decyzje o wykorzystaniu technologii NFKS podejmowane są w przypadku:
– budowy nowych jednostek kotłowych projektowanych na niskogatunkowe węgle i paliwa odpadowe,
– konieczności zabezpieczenia dostaw ciepła i energii elektrycznej podczas spalania lokalnych paliw i odpadów,
– konieczność obniżenia kosztów produkcji ciepła i energii elektrycznej poprzez spalanie tańszego paliwa z równoczesnym zwiększeniem sprawności,
– konieczności wymiany starych lub zużytych elementów kotłów,
– konieczność utylizacji części palnych w odpadach po procesie wzbogacania węgla, obróbki drewna, żużla z kotłów rusztowych i wielu innych odpadów.
Technologia NFKS najbardziej efektywna jest do spalania paliw o niskiej wartości opałowej. Kotły z proponowanym złożem fluidalnym charakteryzują się wysokimi wskaźnikami eksploatacyjnymi i ekonomicznymi. Z wysoką sprawnością można spalać trudne dla innych konstrukcji kotłów paliwa oraz dopalać części palne w żużlu z kotłów rusztowych, jednocześnie ograniczając emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

2. Możliwości dotrzymania wskaźników emisyjnych w paleniskach opartych
o technologię niskotemperaturowego, forsowanego złoża fluidalne NFKS.

2.1 Emisja tlenków siarki (SOX).
Przy spalaniu paliw stałych w złożu fluidalnym w temperaturze 800 …. 900 OC tlenki siarki wiążą się z tlenkami wapnia zawartymi w popiele węgla lub specjalnie dodawanymi do złoża. W wyniku reakcji tlenków siarki z tlenkami wapnia powstaje nierozpuszczalny w wodzie gips, który wraz z żużlem usuwany jest z kotła. Ilość powietrza do spalania nie ma praktycznie wpływu na skuteczność wiązania tlenków siarki. Badania naukowe oraz doświadczenia eksploatacyjne wskazują największą skuteczność wiązania tlenków siarki w temperaturze 800 …. 900 OC. W zakresie mniejszych temperatur szybkość reakcji wiązania się zmniejsza, a w zakresie wyższych temperatur następuje rozkład gipsu na szkodliwe substancje. Niskotemperaturowe złoże fluidalne gwarantuje warunki spalania w najbardziej optymalnych temperaturach do wiązania siarki. W popiele węgla zawsze zawarty jest kamień wapienny, który całkowicie reaguje z związkami siarki. W zależności od wymaganego poziomu emisji tlenków siarki i rodzaju paliwa może okazać się, że nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych związków wapna. W przypadku przekroczenia emisji można zastosować kamień wapienny lub dolomit, który z dużą skutecznością będzie redukował związki siarki.
2.2 Emisja tlenków azotu (NOX). 

W czasie spalania paliw stałych powstają szkodliwe dla otoczenia tlenki azotu. Dla kotłów z paleniskiem rusztowym praktycznie niemożliwe jest osiągnięcie emisji tlenków azotu poniżej 350 mg/Nm3. Spalając węgiel w paleniskach fluidalnych można znacząco obniżyć tlenki azotu w spalinach. Tlenki azotu w spalinach powstają z azotu zawartego w paliwie oraz z powietrza uczestniczącego w procesie spalania. W paleniskach fluidalnych w wyniku niskich temperatur spalania 800 …. 900 OC azot z powietrza praktycznie nie wpływa na poziom emisji tlenków azotu. W paleniskach fluidalnych NFKS węgiel jest spalany z niedomiarem powietrza (gazyfikacja). Azot zawarty w paliwie zostaje uwalniany do spalin w postaci N2, a nie NO. Prowadzenie procesu spalania w całej objętości komory paleniskowej z równoczesnym wytworzeniem wiru gwarantuje nam zmniejszenie powstawania szkodliwych tlenków azotu w spalinach. Azot z paliwa oraz z powietrza do spalania wprowadzany jest do atmosfery w bezpiecznej i nieszkodliwej postaci N2. W zależności od zawartości azotu w paliwie można w paleniskach fluidalnych uzyskać emisje tlenków azotu poniżej 100 mg/Nm3, przy 6 % tlenu w spalinach.
2.3 Emisja tlenków węgla (CO).
Aktualnie nie są określone normy emisji tlenków węgla. Dla kotłów rusztowych przyjmuje się graniczny poziom emisji 250 mg/Nm3. W przypadku kotłów fluidalnych utrzymując temperaturę złoża powyżej 850 OC oraz zastosowaniu wiru w komorze paleniskowej praktycznie eliminujemy emisję tlenków węgla (CO).
2.4 Emisja pyłu. 
W paleniskach fluidalnych emisja pyłu jest większa niż z kotłów rusztowych i mniejsza w porównaniu do kotłów pyłowych. Charakter pyłu jak i jego morfologia różni się od pyłu z innych palenisk. W pyle obserwuje się znaczne dopalenie części palnych. Dodatkowo dzięki zastosowaniu wiru w komorze paleniskowej eliminuje się lotny koksik, który może powodować wytarcie części ciśnieniowej. Do ograniczenia emisji pyłu z palenisk fluidalnych można stosować odpylacze mechaniczne, elektrofiltry lub filtry workowe. Zaletą zastosowania filtrów workowych jest możliwość wyłapania bardzo drobnej frakcji pyłu wraz z metalami ciężkimi.
2.5 Części palne w żużlu i popiele.
W kotłach rusztowych trudno jest uzyskać części palne w żużlu poniżej 5 %. Firmy budowlane są w stanie zagospodarować żużel, który ma minimalne ilości części palnych. W kotłach z paleniskami fluidalnymi NFKS można praktycznie całkowicie dopalić części palne w żużlu i popiele. W badaniach próbek żużla uzyskuje się poziom poniżej 1 %. W niektórych przypadkach można dopalać żużel z kotłów rusztowych, gdzie części palne mogą dochodzić do 20 %. Zastosowanie paleniska fluidalnego NFKS umożliwia całkowite dopalenie części palnych oraz ograniczenie straty w żużlu, co sumarycznie daje zwiększenie sprawności kotłów.

@nowa_strona@

3.Modernizacja istniejących kotłów rusztowych wodnych i parowych.

W zależności od stanu technicznego istniejącego kotła rusztowego istnieje możliwość zabudowy w miejsce rusztu niskotemperaturowego paleniska fluidalnego. Wielkość komory paleniskowej oraz przestrzeń pomiędzy poziomem odżużlania a palacza jest wystarczająca do zabudowy urządzeń. W zakresie nawęglania można wykorzystać istniejący bunkier. Odbiór pyłu może pozostać istniejący. Kształt komory paleniskowej nie ulega zmianie. Jedynie należy przewidzieć wykonanie wlotów powietrza wtórnego na dwóch poziomach. Automatyzacja procesu spalania w paleniskach fluidalnych jest prostsza niż w kotłach rusztowych. Automatyka w zakresie kontroli i zabezpieczeń nie ulega zmianie. Na bieżąco można kontrolować zużycie węgla oraz ilość podawanego powietrza. W przypadku sytuacji awaryjnych łatwo można odciąć dopływ paliwa. Nie istnieje problem akumulacji energii w komorze paleniskowej. Na szybkość zmian obciążenia kotła może mieć jedynie wpływ własności materiałowe części ciśnieniowej.
W wyniku modernizacji kotła rusztowego na palenisko fluidalne uzyskuje się konkretne efekty ekonomiczno-ekologiczne. Zmniejsza się emisję siarki i tlenków azotu. Istnieje możliwość spalania gorszych, a co za tym idzie tańszych gatunków węgla oraz dopalenia żużla
z pozostałych kotłów rusztowych. Po modernizacji paleniska można spalać w miejsce węgla kamiennego tańszy węgiel brunatny lub wilgotną biomasę.

4.Budowa nowych kotłów.

W zależności od spalanego paliwa oraz parametrów pracy można zabudować różne konstrukcje kotłów. Proponowane kotły z paleniskiem fluidalnym posiadają mniejsze gabaryty w stosunku do kotłów rusztowych. W obszarze istniejącego kotła rusztowego można zabudować jednostkę
o większej wydajności. Nowe jednostki z paleniskiem fluidalnym odznaczają się dużym zakresem spalanego paliwa. Budując nową jednostkę w istniejącej kotłowni można wykorzystać wiele urządzeń, w tym nawęglania i odpopielania.
4.1. Kotły parowe od 4 do 25 t/h serii KE (M).
Kotły serii KE służą do produkcji pary o ciśnieniu P=1,4÷2,4 MPa i temperaturze T=194÷425 OC, wykorzystywanej do technologii, ogrzewania oraz do zasilania turbin. Są to kotły dwuwalczakowe, wodnorurowe, z naturalną cyrkulacją. Komora paleniskowa wykonana jest w technologii ścian szczelnych.

 Seria KE(M)
Kociął serii KE

Dane charakterystyczne kotłów serii KE:

Wydajność                                     [MW] 2,63 ÷ 19,83
Przepływ pary                                [t/h] 4 ÷ 25
Ciśnienie pary                                [MPa] 1,4 ÷ 2,4
Temperatura pary                           [OC] 194 ÷ 425
Temperatura wody zasilającej        [OC] 105
Sprawność kotła                               [%] 83 ÷ 86
Paliwo Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, zrębki drewna, pozostałe odpady pochodzenia roślinnego.

4.2. Kotły parowe od 4 do 25 t/h serii E (M).
Kotły serii E służą do produkcji pary o ciśnieniu P=1,4÷2,4 MPa i temperaturze T=194÷425 OC, wykorzystywanej do technologii, ogrzewania oraz do zasilania turbin. Są to kotły dwuwalczakowe, wodnorurowe, z naturalną cyrkulacją. Komora paleniskowa wykonana jest w technologii ścian szczelnych.

 seria E(M)
Kociął serii E(M)

Dane charakterystyczne kotłów serii E:

Wydajność                                     [MW] 2,63 ÷ 19,83
Przepływ pary                                [t/h] 4 ÷ 25
Ciśnienie pary                                [MPa] 1,4 ÷ 2,4
Temperatura pary                           [OC] 194 ÷ 425
Temperatura wody zasilającej        [OC] 105
Sprawność kotła                               [%] 83 ÷ 86
Paliwo Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, zrębki drewna, pozostałe odpady pochodzenia roślinnego.

 4.3. Kotły parowe od 16 do 75 t/h serii E (PM).
Kotły serii E służą do produkcji pary o ciśnieniu P=1,4 ÷3,9 MPa i temperaturze T=194÷440 OC, wykorzystywanej do technologii, ogrzewania oraz do zasilania turbin. Są to kotły jednowalczakowe, wodnorurowe, z naturalną cyrkulacją. Komora paleniskowa wykonana jest w technologii ścian szczelnych.

 seria E(PM)
Kociął serii E(PM)

Dane charakterystyczne kotłów serii E (PM):

Wydajność                                     [MW] 10,44 ÷ 59,49
Przepływ pary                                [t/h] 16 ÷ 75
Ciśnienie pary                                [MPa] 1,4 ÷ 3,9
Temperatura pary                           [OC] 194 ÷ 440
Temperatura wody zasilającej        [OC] 105 lub 145
Sprawność kotła                               [%] 85 ÷ 86
Paliwo Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, zrębki drewna, pozostałe odpady pochodzenia roślinnego.

@nowa_strona@

4.4. Kotły parowe od 25 do 75 t/h serii DE (M).
Kotły serii DE służą do produkcji pary o ciśnieniu P=1,4÷3,9 MPa i temperaturze T=194÷440 OC, wykorzystywanej do technologii, ogrzewania oraz do zasilania turbin. Są to kotły dwuwalczakowe, wodnorurowe, z naturalną cyrkulacją. Komora paleniskowa wykonana jest w technologii ścian szczelnych. Kotły opalane są gazem, mazutem lub innym paliwem płynnym.

 Seria DE(M)
Kociął serii DE(M)

Dane charakterystyczne kotłów serii DE (M): 

Wydajność                                     [MW] 16,31 ÷ 59,49
Przepływ pary                                [t/h] 25 ÷ 75
Ciśnienie pary                                [MPa] 1,4 ÷ 3,9
Temperatura pary                           [OC] 194 ÷ 440
Temperatura wody zasilającej        [OC] 105 lub 145
Sprawność kotła                               [%] 90,9  ÷ 93,9
Paliwo Gaz lub paliwa płynne.

4.5. Kotły wodne od 4,65 do 11,63 MW serii KB.
Kotły wodne przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury 70/115 (150 OC) do celów ogrzewania, technologii, produkcji CWU

 seria KB
Kociął serii KB

Dane charakterystyczne kotłów serii KB:

Wydajność                                     [MW] 4,65 ÷ 11,63
Robocze ciśnienie                          [MPa] 0,6 ÷ 1,73
Temperatura wody                         [OC ] 70/115 lub 70/150
Przepływ wody                               [t/h] 88 ÷ 221
Sprawność kotła                               [%] 84  ÷ 86
Paliwo Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, zrębki drewna, pozostałe odpady pochodzenia roślinnego.

4.6. Kotły wodne od 2 do 11,63 MW serii KB(M). 
Kotły wodne przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury 70/115 (150 OC) do celów ogrzewania, technologii, produkcji CWU

 seria KB(M)
Kociął serii KB(M)

Dane charakterystyczne kotłów serii KB(M) do 11,63MW:

Wydajność                                     [MW] 2 ÷ 11,63
Robocze ciśnienie                          [MPa] 0,6 ÷ 1,73
Temperatura wody                         [OC ] 70/95 lub 70/115 lub 70/150
Przepływ wody                               [t/h] 80 ÷ 221
Sprawność kotła                               [%] 84  ÷ 86
Paliwo Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, zrębki drewna, pozostałe odpady pochodzenia roślinnego.

4.7. Kotły wodne od 23,26 do 58,2 MW serii KB(M). 
Kotły wodne przeznaczone są do podgrzewania wody do temperatury 70/115 (150 OC) do celów ogrzewania, technologii, produkcji CWU

 seria KB(M) duży
Kociął serii KB(M)

Dane charakterystyczne kotłów serii KB(M) do 58,2 MW:

Wydajność                                     [MW] 23,26 ÷ 58,2
Robocze ciśnienie                          [MPa] 1,73
Temperatura wody                         [OC ] 70/115 lub 70/150
Przepływ wody                               [t/h] 442 ÷ 1106
Sprawność kotła                               [%] 84  ÷ 86
Paliwo Węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf, zrębki drewna, pozostałe odpady pochodzenia roślinnego.